Back to search

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Service Ubiquity in the Mobile and Wireless Realm - Universelle tjenstetilbud i bredbånds, trådløse nettomgivelser

Awarded: NOK 7.1 mill.

Prosjektet dekker virksomheten til de norske partnerne i det europeiske SUMO prosjektet under ITEA programmet. Hensikten med prosjektet er å vise hvordan en kan realisere et nytt kommunikasjonskonsept i en fremtidig kontekst med tilgang til et mangfold av bredbånds og trådløse kommunikasjonstenologier. Nye innovasjoner innen programvare-teknologi er også et viktig grunnlag for å muliggjøre konseptet. Brukerne skal kunne få tilgang til egne innholds- og kommunikasjonstjenester på en mest mulig konsisten t og avbruddsfri måte, uavhengig av lokasjon, om man er hjemme, på jobb eller på farten, og best mulig tilpasset tilgjengelige nettressurser og eierskap. Prosjektideen bygger på tre antagelser: - Det er en stadig sterkere trend at brukerne selv etterspør avanserte tjenester, som en følge av erfaring med mobilitet og bredbåndstjenster hjemme og på jobb. - Det skjer en kraftig vekst i tilgangen på nye og mer vanserte bredbånds og trådløse nett, eid av ulike aktører. - Utviklingen innen programvareteknologi vil muliggjøre realiseringen av nye tjenester og konsepter basert på inhomogene basisressurser. Forskningsmessige utfordringer er: - Forretningsmodeller - Arkitektur og systemintegrasjon - Å få til handovermekanismer på tvers av ulike teknologier og eie rdomener, samtidig som tjensten opprettholder krav til kvalitet - Terminalfunksjonalitet - Tjenesteplattformer - SW for for realisering av komplekse funksjoner Resultatene skal realiseres innen samarbeidet i det europeiske konsortiet. Samfunnsøkonomisk n ytte er realisering av avanserte tjenster basert på gjenbruk av eksterende ressurser i stedet for investering i dedikert infrastruktur. For brukerne gir det mulighet for tilgang til ønskede tjenster, tidligere og til lavere pris. For partnerne i det norsk e konsrotiet er potensialet ny forretningsutvikling innen eget virksomhetsområde.

Funding scheme:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT