Back to search

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Fra sjø til bord, bruk av TraceFish standarden til sporing av pelagisk fisk

Awarded: NOK 2.7 mill.

EU Regulation 178/2002 krever at alle matvarer produsert i, eller eksportert til, EU må tilfredsstille ny produktkvalitetsstandard fra 01.01.2005. Tilsvarende krav gjelder i det amerikanske markedet. For å imøtekomme krav til produktdokumentasjon, både fr a myndighetene og fra markedet, kreves det å kunne spore produktegenskaper og hvordan disse endres i materialflyten i logistikknettverket. God produktdokumentasjon vil også øke produktverdien. TraceFish støtter EUs strenge krav til sporbarhet. TraceFish e r forkortelse for ”Traceability of Fish Products”. Standarden beskriver hvilke data som skal registreres i verdikjeden for oppdrettsfisk og villfanget fisk, samt hvordan informasjonsutvekslingen skal skje elektronisk. Selv om TraceFish-standarden er ferdi g utviklet, er den bare i liten grad tatt i bruk av fiskeindustrien. I prosjektet skal det utvikles et IKT-verktøy som sikrer kjedesporbarhet for matvarer med aktiv bruk av TraceFish-standarden. Dette verktøyet skal pilottestes i fullskalaproduksjon i en av Global Fish sine fabrikker, Liavåg. I prosjektet vil det være deltakelse fra alle viktige aktørledd i logistikknettverket for fisk. I prosjektet er det lagt vekt på en betydelig internasjonal deltakelse gjennom samarbeidsarbeidspartnere til Global Fish og Silver Sea. Også Tiara-cml og EAN Norge er deler av større internasjonale nettverk. FoU-delen til prosjektet vil hovedsakelig bygge på NETLOG-prosjektet, casemetodikken derfra og forskningsnettverket som er bygget opp omkring dette prosjekt. Det vil b ygge videre på en doktorgradsavhandling innen NETLOG som sluttføres medio 2005 om bruk av emballasje som en informasjonsressurs i et logistikknettverk. I tillegg vil et operasjonsanalytisk perspektiv knyttes sammen med NETLOG-perspektivet for å studere br uken av TraceFish-standarden i forhold til logistikkplanlegging, optimalisering og lønnsomhet. Utvikling og implementering av IKT systemer som bruker TraceFish standarden gjøres parallelt med FoU-arbeidet.

Funding scheme:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk