Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Generasjon, livsløp og kjønn: Et samordnet opplegg for norsk deltakelse i Generations and Gender Programme og videreføring av LAg

Awarded: NOK 10.0 mill.

Langsiktige demografiske prosesser som økende levealder, lav fruktbarhet og endringer i familiestrukturen byr på utfordringer, både samfunnsøkonomiske og velferdspolitiske, i årene som kommer. Befolkningen aldres - først og fremst på grunn av lav fruktbar het. Det vil få store konsekvensene både på makroplan, for pensjoner, arbeidsliv og omsorg mm. og på mikroplan, for sosiale nettverk og forpliktelser mm. For å belyse årsaker til lav fruktbarhet og konsekvenser av demografiske endringer for individer, f amilier, arbeidsliv og tjenester, søker vi her om midler til en stor datainnsamling, der vi slår sammen datainnsamlingen til to store studier: Generations and Gender Survey (GGS) under forskningsprogrammet Generations and Gender Programme (GGP), og Livslø p, aldring og generasjon (LAG). GGP er en internasjonalt komparativ studie der land både i og utenfor Europa deltar. Den er planlagt longitudinell. LAG er en nasjonal longitudinell studie, hvor første runde av datainnsamling alt er gjennomført, datainnsam lingen her vil utgjøre andre runde. Til sammen vil de to studiene gi unike data om atferd og familierelasjoner blant personer i alle stadier av livsløpet, fra de unge i etableringsfasen, til middelaldrende med forpliktelser både oppover og nedover, og eld re. Dataene vil belyse et bredt spekter av spørsmål knyttet til samvær og omsorg, økonomiske overføringer, samliv, fødsler og prevensjon, helse, arbeidsliv, utdanning, mm. Studiens store styrke er at man vil få data på mange felt, for de samme individene og for mange land. Det gir unike muligheter til omfattende analyser av sammenhenger mellom ulike arenaer for å belyse et bredt spekter av bakgrunnen for adferd og valg, og konsekvenser av disse. Sentrale tema er fruktbarhet, pardannelser, forholdet mellom generasjonene, yrkesliv og pensjoneringsadferd, helse og helseadferd og livskvalitet og mental helse.

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon