Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Ungdom i Barents - arbeid og velferd.

Awarded: NOK 7.2 mill.

I dette prosjektet undersøker vi ungdom i Barents-regionens relasjoner til arbeidsmarkedet og koblingen mellom velferd og arbeidsmarkedsstatus. Å etablere seg på arbeidsmarkedet har betydning for den enkeltes velferd og levekår. Ungdom står i en spesielt utsatt posisjon i forhold til svingninger på arbeidsmarkedet fordi de i liten grad har befestet sin posisjon på markedet. Ungdom i Barents-regionen står overfor spesielle utfordringer i så måte, fordi denne regionen opplever betydelige strukturelle endrin gsprosesser knyttet til lokal økonomi og arbeidsmarked. Arbeidsledigheten i området er høy, og arbeidsmarkedets karakter bidrar til utstrakt ungdomsmigrasjon både innad i regionen og ut av regionen. Ungdom i Barents-regionen står på denne måten grovt sett overfor felles problemstillinger knyttet til arbeidsliv og arbeidsledighet. Samtidig representerer de ulike landene i regionen forskjellige velferdsregimer som legger føringer for hvordan velferdsordninger knyttet til arbeidsmarkedet utøves og oppleves. Regionen karakteriseres dessuten ved særegne kulturelle, religiøse og etniske strukturer eller institusjoner som kan legge føringer for hvordan for eksempel rollen som arbeidsledig utøves, oppleves og fortolkes. Problemstillingene blir undersøkt gjennom å kartlegge og analysere karrieremønstre blant et utvalg personer i aldersgruppen 20-24 år over en 4-5 års periode fra år 2000-2004. Et utvalg av disse vil bli ”innhentet” i 2005/2006 gjennom surveyundersøkelser og intervjuer/casestudier, og en gruppe pers oner med problematiske arbeidsmarkedsrelasjoner og en gruppe med uproblematiske arbeidsmarkedsrelasjoner vil bli spurt spørsmål knyttet til holdninger til arbeid og utdanning, framtidsplaner og opplevelse av egen arbeidsmarkedsrelasjon. Arbeidet vil bli g jennomført ved hjelp av samarbeidspartnere i Finland og Russland.

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon