Back to search

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Den nye skogeieren Hvordan øke avvirkninga i Trøndelag

Awarded: NOK 0.20 mill.

Bakgrunnen for prosjektet er et vedtak i Fylkestinget i Nord-Trøndelag av februar 2004 som Fylkestinget i Sør-Trøndelag sluttet seg til, der det uttrykkes bekymring for utviklinga av skog- og trenæringa i Trøndelag. Over en tiårsperiode er det registrert sterkt fallende og ujevn avvirkning i primærskogbruket. Dette har forplantet seg videre som usikker og synkende råstofftilgang til resten av trenæringa. Resultatet har vært økt avhengighet av import og redusert verdiskapning i regionen. Formålet med dette prosjektet er å fremme avvirkningen fra trønderske skoger for å øke tilgangen av råstoff til industrien med sikte på større inntekter og økt verdiskapning i hele verdikjeden. Det er ikke gjort forskning som dekker de spesifikasjoner som denne undersøkels en søker svar på. Tidligere undersøkelser har ikke med tilstrekkelig relevante utvalg og spørsmål som gjelder hvordan de som ikke driver skogen sin kan motiveres til dette i årene som kommer. Dette forskningsprosjektet skal gi ny og grundig kunnskap om ' den nye, trønderske skog¬eieren', og dermed legge grunnlaget for utvikling av det trønderske og norske skogbruket i årene framover. Hovedmålet er å kartlegge hvorfor avvirkninga har gått så mye ned og påpeke hva som kan gjøres for å påvirke skogeierne til en større og jevnere avvirkning. Prosjektet bygger på kvalitative og kvantitative datakilder; en innledende analyse av trøndersk skogsbruk med utgangspunkt i bygdeforsknings datamateriale 'Trender i norsk landbruk', en kvalitativ studie av et utvalg skog eiere i Trøndelag der det benyttes fokusgrupper og gjennomføring av en ny spørreundersøkelse blant et representativt utvalg av landsdelens skogeiere. Dette datasettet skal gi bred kunnskap om skog¬eierne og deres situasjon: a) ressursgrunnlag, b) øvrige s ituasjon (økonomisk, sosiale og kulturelle forhold), og c) strategier. Prosjektet gjennomføres i 2005. I tillegg vil det arrangeres en avslutningskonferanse for skog- og trenæringa på nyåret i 2006.

Funding scheme:

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project