Back to search

MOBI-Mobilisering

Industriell innovasjon basert på utvikling og anvendelse av mikroteknologi og mikrosystemer.

Awarded: NOK 2.0 mill.

Høgskolen i Vestfold har i løpet av de siste 6 år etablert en spisskompetanse og et sterkt fagmiljø innen mikrosystemteknologi. Satsingen er vedtatt av høgskolens styre som et strategisk satsingsområde, og det er allerede et betydelig innslag av industrir elatert FoU i tillegg til etablering av Bachelor og Master-studier. Miljøet har gode industrielle kontakter, men det er et stort potensiale for videre utvikling rettet mot regional næringsutvikling. Prosjektet tar sikte på både å utvikle høgskolen kvali tetsmessig og organisatorisk til å bli mer attraktiv for industrutvikling, samt å bevisstgjøre eksisterende og potensielle bedrifter på de muligheter som ligger i systematisk og koordinert utnyttelse av høgskolens ressurser. Industrien har liten tradisjon for å utnytte høgskolenes potensialer, og det trengs en betydelig innsats for å synliggjøre muligheter og opparbeide aksept for en felles innsats som virkemiddel for nyskaping og industritvikling. En sentral strategi i prosjektet vil være etablering av teknologiske utviklingsprosjekter med anvendelse av høgskolens spisskompetanse og infrastruktur som ledd i industrielle utviklingsprosjekter. Hagskolen satser bevisst på å ligge i forkant av industriell utvikling innen områder som design, pakketeknologi o g systembygging. Høgskolen vil derfor kunne delta i veivalg og gi faglig assistanse ved nyetablering og nyutvikling av produkter. Høgskolen samarbeider i dag spesielt med Høgskolene i Buskerud og Telemark, Vestfold fylkeskommune, Horten Kommune og Innov asjon Norge samt Microtech Innovation as, om regional innovasjon. "Mikrosystem-innovasjon" vil komplementere eksisterende samarbeid og prosjekter og styrke mulighetene for vellykkede gjennomføringer i samsvar med målsettinger som utfyller hverandre.

Funding scheme:

MOBI-Mobilisering

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project