Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Norge nå!

Awarded: NOK 1.5 mill.

Prosjektet vil fjerne stengsler mellom offentlige etater og sikre enkel utveksling av store mengder data og informasjon mellom offentlige etater, næringsliv, forsking/utdanning og ikke minst det alminnelige publikum. Prosjektet skaper helt nye tjenester o g formidler et helt nytt bilde av Norge ved hjelp av Internett, kartteknologi (GIS) og data fra fordelte modeller, interpolerte punktobservasjoner og fordelte observasjoner. Dette gjøres med navigerings- og formidlingsløsninger mot levende arkiv med milli oner av kart som viser Norges tilstand fra dag til dag, år til år, etc. Prosjektet vil effektivisere etatenes dataforvalting, lette samhandling og mangedoble gjenbruk av data. Prosjektets forutsetter og stimulerer utbredelse og bruk av bredbånd. Observas joner og metoder brukes av NVE og Meteorologisk institutt for å lage griddede datasett for hele Norge for ulike tema innen temaområdene vær, vann, klima og energi. Oppløsning er kvadratkilometer og døgn og data beregnes flere tiår tilbake i tid. Andre tem a og kartkombinasjoner avledes fra grunnlagsdata, og fargekodete kartbilder lages for alle tema. En kartbasert portal settes opp med ny funksjonalitet for navigering i tid og presentasjon av tidsserievisning fra både observasjonsdatabaser og fordelte mode ller. Kartbilder tilbys som WMS-tjenester til andre WMS-baserte tjenere i Norge og det settes opp løsning for utvalg og formidling av grunnlagsdata. Prosjektet bygger videre på erfaringer fra bl.a. prosjektene geoPortal og Snøkart fra Norge og ønsker å ut vide funksjonalitet og innhold i tjenestene www.nve.no/snokart og met.no/snokart til å inkludere flere tema, flere tidssteg, GIS funksjonalitet, tidsserievisning og WMS-tjenester.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project