Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Demonstrere og fremskynde hjemmebasert opplæring og oppfølging av pasienter over bredbånd

Awarded: NOK 1.5 mill.

Vi ønsker i dette prosjektet å utnytte de muligheter bredbånd og moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi gir for opplæring og oppfølgning av pasienter i hjemmeomgivelsen. Viktige politiske føringer gjør at det nå er klima og modenhet for å gå i g ang med dette. S@mspill 2007, som er strategien for elektronisk samhandling i helse og sosialsektoren, sier blant annet at det skal "tilbys elektronisk dialog og oppfølging" og ikke minst at det skal satses på utprøving og utbredelse av "telemedisinske an vendelser som gjør det mulig for pasienter/pleie og omsorgstrengende å overvåke egen tilstand, besørge egen medisinering og lignende i eget hjem." Det vil i prosjektet utvikles et konsept, MinHelsestasjon, som gjør det mulig for mennesker med kroniske sy kdommer til å benytte egen TV som kanal for opplæring og oppfølging. Konseptet vil gi enkel adgang til informasjon om sykdommene Astma, KOLS og diabetes som tekst og video på egen TV. Systemet vil også gi mulighet for direkte kontakt med behandlingsappara tet/helsevesenet over videokonferanse, også dette på egen TV. Bruk av bredbånd til helseformål mellom pasient og helsevesenet, enkelt brukergrensesnitt, sikkerhet, pasienterfaringer og tilbud til kronikere, er viktige elementer i prosjektet.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project