Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Helsefilm

Awarded: NOK 1.8 mill.

Prosjektet skal utvikle tre elementer: Pilot: For en utvalgt gruppe kroniker-pasienter skal prosjektet utvikle et behandlingsprogram som utnytter nye, interaktive og filmbaserte informasjonsvektøy for å øke kvaliteten av kommunikasjon pasient - helsevesen /sykehus, pasient -pårørende og pasient - pasient. Pilotens hovedoppgave er å utvikle denne type verktøy og vise at det gir mange og fleksible muligheter i pasientundervisnings- sammenheng. Pilotens resultater skal evalueres med særlig vekt på å om bruken av denne type verktøy kan effektivisere pasientopplæringen - effektiv bruk av ressurser. På sikt er det naturlig å undersøke om økt kommunikasjonskvalitet fører til økt egenmestring blant pasientene, og om dette fører videre til redusert bruk av helsev esenets tjenester og dermed til reduserte kostnader. Digitalt arkiv: For å muliggjøre interaktiv tilgang til pilotprosjektets informasjonsverktøy må det etableres et digitalt arkiv. Dette arkivet vil allerede i pilotfasen kunne tilbys som et nasjonalt la gringssted også for annen film- og multimedierik helseinformasjon. Kostnadsforskjellen mellom et midlertidig "pilot-arkiv" og plattform for et permanent nasjonalt helse-filmarkiv er så liten at prosjektet velger også å omfatte etablering av en slik plattf orm. Plan for videreføring: Prosjektet skal munne ut i en sluttrapport som også skal inneholde anbefalinger til videre utvikling på minst tre "selvbærende" områder : (1) Lærings- og mestringssenteret i Sørlandet sykehus som et kompetansesenter innen LMS- miljøene (2) Helsefilmarkivet er grunnlag som en selvstendig virksomhet. Og (3) Helsefilmproduksjon som marked for innholdsnæringer innen film-, TV- og multimedia.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project