Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Ny forvaltning - Interaktiv saksbehandling mellom forvaltningsnivå og næringsliv/publikum

Awarded: NOK 2.0 mill.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vil i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning, kommunane Eid, Stryn og Hornindal og leverandørane Ergo og Acos teste ut elektronisk dokumentutveksling frå dei to leverandørane sine løysingar mellom stat/stat, stat/k ommune og kommune/kommune. Vi vil dokumentere og evaluere prosjektet svært grundig slik at resultatet kan ha direkte overføringsverdi til andre offentlege etatar. Prosjektet vil vere eit bidrag til utvikling av ei effektiv og døgnopen forvaltning, i tråd med Regjeringa sin IKT-strategi og interne planar hjå prosjektdeltakarane. Prosjektet inneheld sju ulike delprosjekt / arbeidspakkar: 1. Etablere sikker løysing for elektronisk dokumentutveksling mellom Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning 2 . Pilotprosjekt. Etablere elektronisk sakshandsaming mellom Fylkesmannen og tre kommunar 3. Hovudprosjekt. Utvida elektronisk sakshandsaming mellom Fylkesmannen og kommunane og innfasing av 6 nye kommunar i prosjektet Elektronisk sakshandsaming Fylkesmann en-kommunane 4. Sjølvbetjening på nett med fri rettshjelp 5. Prosjektleiing og administrasjon 6. Evaluering og formidling 7. Vidareføring

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project