Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Integrerte kommunale tenesteportalar i Sogn og Fjordane

Awarded: NOK 4.4 mill.

Prosjektet omfattar følgjande aktivitetar avleda av målsettinga ovanfor: 1: Utvikling og etablering av innsynsmodul for Nordfjordkommunane med PKI, skjema-tilgang og ferdigstilling av GIS-teneste i alle kommunar. 2: Utvikling og etablering av felles GIS -tenester for kommunane i Sogn Regionråd og portal for kommunale tenester med læring frå Nordfjordkommunane. 3: Komplettering av infrastruktur i HAFS-kommuane og etablering av felles GIS-tenester i Sunnfjord-kommunane basert på Førde-løysing og læring frå Nordfjord 4: Vidareutvikling av Fylkesatlas Sogn og Fjordane som fylkesovergripande GIS-tenste med kopling til kommunale tenester 5: Spesifikasjon og verifisering av kommunale portalar etter LivsIT-modell med integrasjon av kommunale, regionale og statle ge tenester med kvalitetssikring i forhold til nasjonalt utviklingsarbeid i Moderniseringsdepartementet. 6: Vidareføre felles overbyggande prosjektstøttefunksjonar med prosjektleiing, utviklingsforum, brei resultatformidling, evaluering og ekstern kvalite tsrevisjon samordna med Breibandforum Sogn og Fjordane

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project