Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Vats friskule- eit elektronisk kulturnav i disgtriktsbygda

Awarded: NOK 0.14 mill.

Prosjektet er tenkt som ein del av det pedagogiske utviklingsarbeidet ved Vats friskule. Skulen kom i gang i august 2004 etter at den offentlege skulen vart nedlagt, Med det planlagde prosjektet ynskjer vi at elevane skal få handlingskompertanse slik at d ei meistrar bruk av moderne ITK. Dette vil vere til nytte for å få til kontakt med og utveksle kunnsap og erfaringar med andre pedagoiske miljø, med heimane og med bygda elles. Prosjektet tek sikte på å byggje opp ein kompetanse knytt til skulen og å ny tte dei ressursane som vil bli eit resultat av dette arbeidet til beste også for andre innbyggjarar i bygda.. Prosjektet føreset ein del tekniske ressursar. Tilknytning til breiband og utvikling av ein skuleportal og innkjøp av nytt datautstyr er planl agt. Sjå elles vedlegg

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project