Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Regionalt utviklingsarbeid Barnevern samt IKT-plattform for personsensitive løysingar

Awarded: NOK 0.27 mill.

Kommunene kan få billigare, og ikkje minst betre IKT- tenester ved å etablere en interkommunale driftssentral og felles applikasjonsplattformer. Direkte kostnader til databaselisensar, beredskapsavtaler, brukerstøtte, maskinvare vil bli kraftig redusert. Arbeidsrutinar for fagområdet blir samkjørt på tvers av kommunene. Kompetanse og kvalitet på tenestene vil bli betre som fylgje av eit samla fagmiljø med moglegheit for spesialisering og proaktiv tilnærming til dei faglege utfordringane. I møte i regionr ådet den 18/6 2004 blei det mellom anna vedteke om å stå samla i høve innkjøp og bruk av eit felles fagsystem i høve barnevern. Rådmannsgruppa har gitt prosjektleiar IKT i oppdrag å definere prosjektet i forhold til overordna mål samt å søke ekstern fina nsiering til ulike deler av prosessen. Som referanseprosjekt har vi Høykom-prosjekt 1481/240; Sensitiv driftssentral for 4 kommunar i Vestfold. Referanseprosjektet har betydeleg verdi for oss ettersom vi kan får ei kvalitetssikra implementering av sikker infrastrukturplattform, databaseløysing samt fagapplikasjonar utan sjølv å gjere det særs ressurskrevande ’nybrottsarbeidet’. Vi vil i størst mogleg grad konsentrere arbeidet om modernisering av sjølve fagområdet på basis av moderne IKT-løysingar.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project