Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd til Indre Namdal

Awarded: NOK 2.0 mill.

Få etablert et høyhastighetsnett i regionen Indre Namdal. Bredbåndet skal benyttes i offentlig tjenesteproduksjon innen administrasjon, skole, helse og teknisk sektor mm. Interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon vil være en meget viktigst tiltak for å nå målene. Interkommunalt samarbeid vhj. tjenester som krever bredbånd skal være med på å gi effektive, fremtidsrettete og kostnadseffektive kommunale tjenester. Dagens kapasiteter på Telenors ordinære linjer og pris på dette fører til at Interkommunal t samarbeid innen en lang rekke områder ikke kan gjennomføres ut fra kapasitet og kostnader. Ved å få på plass løsning for høyhastighets datakommunikasjon vil dette åpne for videreføring av fullfinansiert prosjekt kalt "offentlig tjenesteyting i Indre Nam dal" (OTiIN) Bredbåndsprosjektet tar sikte på å få en strategisk parter innen bredbåndsmarkedet til å ta på seg utbygging og drift av datakommunikasjon vhj. bla. offentlige midler i regionen. Driftskostnader forsvares ved at kommunene, fylkeskommunen og p rivate aktører i dag har store utgifter knyttet til datakommunikasjon (Telenor) En satser på å få gjennomført anbudskonkurranse for å få frem aktuelle leverandører, det vurderes også løsning med kommunalt eid AS som vhj. strategiske partnere skal bygge u t og drifte kommunikasjonsløsningen. En bredbåndsutbygging i regionen vil åpne for at private og lokalt næringsliv får muligheter til å benytte høyhastighetskommunikasjon. Denne synergien vil da gi bedre økonomi i prosjektet da flere vil være med på å del e grunnlagskostnadene. På grunn av at Indre Namdal er en stor region med lange avstander mellom kommunesentraene vil prosjektets varighet naturligvis bli dradd ut i tid. Bygging av infrastrukturen bli være en tidkrevende prosses med de avstandene Indre Na mdal har, samt at en vil være avhengig av å få utført mye av utbyggingen i sommerhalvåret. Parallelt med infrastrukturbygging vil prosjektet "Offentlig tjenesteyting i Indre Namdal" (OTiIN) bli videreført. Her vil da interkommunale samarbeidstiltak som kr ever bredbånd bli iverksatt etter hvert som kommunene blir tilkoblet det nye nettet.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project