Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

KS - Integrasjonsprosjekt, pilotering og drift

Awarded: NOK 2.9 mill.

I mange land arbeides det med løsninger for integrasjon mellom ”front office” og ”back office”, dvs. mellom portalløsninger, sak/arkiv-systemer og fagsystemer. Slik integrasjon er nødvendig for å kunne tilby elektroniske selvbetjeningsløsninger for publik um og næringsliv og effektivisere offentlig saksbehandling og tjenesteyting. Utarbeidelse, publisering og overgang til drift av nasjonale standarder basert på WEB-services og XML for meldingsutveksling er prosjektets mandat. KS har med Integrasjonsprosjek tet tatt på seg rollen som koordinator og utviklingsagent og samarbeider i prosjektet med Riksarkivet som forvalter den nasjonale sak/arkiv-standarden (NOARK). Alle de NOARK-sertifiserte leverandørene støtter prosjektet og deltar aktivt i utviklingen av i ntegrasjonskravene og implementering i egne produkter. KS-Integrasjonsprosjekt, pilotering og drift inkluderer alle igjen alle aktuelle Noark-leverandører med hver sin spydspisskommune og fremtidsrettede portalløsninger for selvbetjening og dialog. Komm unene Arendal, Kristiansand, Lillesand og Lyngdal har deltatt i standardiseringsprosjektet fra starten og ønsker nå å teste ut standardene i egne løsninger. Hver for seg er de spydspisskommuner i utviklingen av digital forvaltning og selvbetjente løsninge r på Internett. De har allerede etablerte fora for samarbeid lokalt på Sørlandet som vil danne basis for kunnskapsdeling og samarbeid i det planlagte prosjektet. Nærheten og samarbeidet, i tillegg til det helt spesielle faktum at de representer hver sin a v de sertifiserte NOARK-leverandørene innen kommunal forvaltning gjør disse kommunene spesielt attraktive som nasjonal utviklings- og utprøvingsarena. De fire leverandørene: Acos (Lillesand), Ergo/Gecko (Lyngdal), IBM (Arendal) og Software Innovation (Kri stiansand) har utviklet stategiske samarbeid med sine respektive kommunale kunder og bistår med både kompetanse, state of the art løsninger og felles grensesnitt. Statens Byggtekniske etat og en rekke fagsystemleverandører vil også delta aktivt for å utvi kle og utprøve de standardiserte utvekslingsformatene mot sine respektive applikasjoner. Dette fører til at vi oppnår et virkelig heterogent pilotmiljø med stor nasjonal overføringsverdi.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project