Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Kvalitativt tilbud til pasienter på flyttefot og fagnettverk innen demensomsorgen

Awarded: NOK 1.5 mill.

Prosjektet vil utarbeide rutiner for pasientoppfølging ved ut- og innskriving til spesialisthelsetjenesten og ved overføring til differensiert omsorgsnivå innen samme institusjon. Individuelle planer og standardmeldinger for inn- og utskrivning utvikles for kvalitetssikring av tjenestetilbudet. Samarbeidsmøter mellom sykehus og hjemmetjenesten / sykehjem / pårørende foregår via videokonferanser. Overføring av lyd og bilde skal foregå via datanettet (IP basert videokonferanse). Lege kan koble seg opp ti l samarbeidsmøtene via PC fra sitt kontor. Dette vil være særlig aktuelt i forbindelse med utskriving fra sykehus. Videokonferanseteknologi skal benyttes til veiledningsformål fra spesialisthelsetjenesten. Mobiltelefon for bruk av SMS skal utprøves i f orbindelse med inn- og utskrivinger. Prosjektet vil utvikle og utprøve et fagnettverk for både ansatte og pårørende innen demensomsorgen. Det skal være enkel tilgang til informasjon og ulike kunnskapskilder. For eksempel ønsker vi at alle helsearbeide re gjennomgår kurset: ”Lær demens med bredbånd” som et utgangspunkt og benytter fagnettverk om demens for videre kompetanseutvikling. Alle ansatte skal ha en felles kunnskapsforståelse om demens og demensproblematikk. Hver enkelt får sin egen digitale, i ndividuelle mappe for læring som er tilgjengelig i fagnettet. Nøtterøy kommune vil arbeide for å etablere en tilknytning til Norsk helsenett slik at de ulike tjenester kan realiseres som skissert.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project