Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fyrtårnsprosjekt: Distribuert granskning av røntgenbilder

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Manager:

Project Number:

169939

Application Type:

Project Period:

2004 - 2005

Nesten alle sykehusene i Midt-Norge har fått innstalert MR-maskiner (bildetaking vha magnetisk resonans), men sykehusene mangler i dag tilstrekkelig kompetanse på det enkelte sykehus til å kunne granske røntgenbildene. MR er en foretrukket metode for pasi entene fordi pasienten unngår røntgenbestråling. Granskning av MR krever spesialkompetanse som det både tar tid og som det koster penger å opparbeide. Slik kompetanse er også en mangelvare ved sykehusene, spesielt for å kunne opprettholde en døgnkontinuer lig tjeneste. RHFMN har installert et felles PACS/RIS-system for sine sykehus og som kommuniserer vha bredbånd. Diagonostisering av MR og Mammografibilder over bredbånd vil kunne gi en økt kapasitet og et døgnkontinerlig tilbud for alle de deltagende syk ehusene – et tilbud som vil være til beste for pasientene. En vellykket utveksling av røntgenbilder over bredbånd vil også kunne bli en viktig uttesting for å kunne bruke bredbåndet til å utveksle også andre røntgenbilder/spesialiteter. Deltagende sykehus fra RHFMN i prosjektet vil være Namsos sykehus, Levanger sykehus og St Olav Hospital. I tillegg vil det legges inn en aktivitet med granskning av MR og Mammografibilder over bredbånd+Internet til Sverige eller TMC (TeleMedicine Clinic) i Barcelona. Dia stribuert granskning av MR og Mammografibilder over brebånd i RHFMN vil kunne bli et viktig Fyrtårnsprosjekt ved å demonstrere i praksis hvordan røntgen over bredbånd kan bidra til en bedre helsetjeneste. Prosjektet vil i verdenssammenheng være i første front mht teknologi og bredbåndsløsninger. Vi har de nødvendige teknologiske og infrastrukturmessige forutsetningene for å kunne gjennomføre et slikt prosjekt i stor skala i Norge og prosjektet forventes å få relativt stor internasjonal oppmerksomhet.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project