Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Midt-Telemark IKT-samarbeid i god glid

Awarded: NOK 0.44 mill.

Midt-Telemarkrådet er koordineringsorgan for et omfattende regionsamarbeid mellom kommunene Nome, Bø og Sauherad. En region med 16 000 innbyggere som i 2002 etablerte et forpliktende kommunesamarbeid. I løpet av første hele driftsår-2003- med utvikling a v konkrete samarbeidsområder, har kommunene etablert felles IKT avdeling. Kommunene og kommunale selskaper har etablert bredbånds infrastruktur i Midt-Telemark gjennom selskapet Samnet as. Kommunene har samlet fagavdelinger i felles fagmiljøer for hele re gionen, dette gjelder blant annet barnevern, landbruk og næringsutvikling. Disse fagetatene utfører forvaltningsoppgaver og saksbehandling på vegne av alle tre kommunene. De politiske beslutninger gjøres fortsatt av det enkelte kommunestyre. For å ta bre dbåndsnettet i Midt-Telemark i bruk for mer effektiv forvaltning av de kommunale oppgaver har vi behov for systemer som kan gi fagmiljøer/saksbehandlere tilgang til sakssystemer og fagsystemer på tvers av kommuneorganisasjoner. Politikere ønsker også tilg ang til saksdokumenter direkte inn i kommunenens sakssystemer. Dette krever fleksible påloggings-muligheter med høye krav til sikkerhetsstyring. Satsing på tekniske og administrative løsninger som åpner for slik fleksibel og sikker bruk er et nødvendig ti ltak for videre effektivisering av tjenesteproduksjonen i Midt-Telemark.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project