Back to search

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Mangfoldig likestilling i familiesfæren? Virkninger av norsk mangfolds- og likestillingspolitikk

Awarded: NOK 1.5 mill.

Prosjektet tar utgangspunkt i en tilsynelatende motsetning mellom norsk likestillings- og mangfoldspolitikk, karakterisert som kjønnsproblematikken i flerkulturelle samfunn. Det har til hensikt å produsere systematisk kunnskap om relasjonene mellom likest illings- og mangfoldspolitikken i forhold til etablering av 'norskhet' som en mekanisme for politisk styring. Det skal undersøke hvordan ideer om 'likestilling i familien' som skapes gjennom likestillingsapparatet får gjennomslag også i mangfoldspolitikke n og hvilke konsekvenser dette får for enkeltindividets rett til å være annerledes, tenke annerledes enn flertallet og velge levemåte fritt. De særskilte faglige utfordringene prosjektet står overfor er knyttet til utvikling av kunnskap om hvordan forsk jellskapende mekanismer som kjønn, seksualitet, klasse, etnisitet og nasjon, virker sammen og svekker eller forstereker hverandre i etableringen av 'norskhet' og hva slags normer for normale familierelasjoner denne 'norskheten' skaper. Utfordringen søkes imøtekommet gjennom å organisere arbeidet som et tverrfaglig integrert forskningsprosjekt som forener policyanalyse av likestillings- og mangfoldspolitikken med empiriske studier relatert til par med varierende etnisk tilhørighet. Funn fra det empiriske a rbeidet skal gi retning til samfunnsmassige analyser relatert til virkningene av mangfolds- og likestillingspolitikken. Metodene som brukes er diskursanalyse og en kombinasjon av ulike typer kvalitative tilnærminger med vekt på fokusgrupper. Prosjektet studerer mangfold som politisk problem og ser anvendelsespotensialer for resultatene dels i politiske prosesser der dette er tema, og dels i teoretiske dialoger om mangfold, forskjellighet og interseksjon mellom ulike forskjellskapende mekanismer. Formidl ingen av resultatene skal derfor både rettes inn mot politiske prosesser og teoretiske dialoger.

Funding scheme:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project