Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

BLiNK - ny BredbåndsLøsning i NumedalsKommunene

Awarded: NOK 0.55 mill.

- Numedal har i dag ikke et fungerende marked for bredbåndstjenester. Høye utbyggingskostnader pr. kunde fører til høy økonomisk risiko for potensielle tilbydere. - For å redusere risikoen for utbyggerne, har kommunene nå vedtatt å samordne nye innkjøp a v bredbåndstjenester gjennom langsiktig forpliktende avtaler, med kontraktstider inntil 10 år. I denne forbindelse vil kommunenes samlede telefonibehov, samt skolenes langsiktige behov for kapasitet og tjenester, også være inkludert. Dette anses å være di mensjonerende for løsningen både når det gjelder kapasitet, kvalitet (QoS) og tilgjengelighet. - BLiNK-prosjektet omfatter omfatter således ytterligere samordning av Numedalskommunenes innkjøp av bredbåndstjenester, med vesentlig høyere krav til kapasitet og kvalitet enn tidligere, samt en overgang til felles IP-telefoniløsning for de tre kommunene. Samordingen innebærer agreggering av volum, koordinering i tid og langsiktighet i avtaleforholdet. Kommunene skal i denne sammenheng ikke bygge ut og eie egen bredbåndsinfrastruktur. - BLiNK skal gjennomføres i perioden mars 2005- juni 2006 og skal dekke minumum 57 av i alt 68 registrerte kommunale tjenestesteder. - BLiNK har en økonomisk ramme på 1,2 mill. kroner til samordningsprosjektet. - BLiNK medfører e n kapasitetsøkning på 5-50 ganger dagens nivå i bredbåndsnettet. Innføringen av IP-telefoni gir en samlet innsparing i telefonikostnadene i størrelsesorden kr. 500.000,- pr. år i kontraktsperioden. - BLiNK må ses i sammenheng med HØYKOM-prosjektet" "Emnek artteknologi og fullført elektronisk saksbehandling i samarbeid med statlige aktører" (3130/240). Tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i kommunikasjonsnettet, anses som en nødvendig forutsetning for å realisere de mål og potensielle gevinster som er beskre vet innenfor denne satsingen. - BLiNK vil også gi nytteeffekter innenfor skole og helse og skal bidra til realisering av mål i prosjektet "Nytt bredbåndsnett i BTV" (BTV=Buskerud, Vestfold og Telemark).

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project