Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Markedsnært prosjekt - Demonstrasjon av hydrogenverdikjeder

Awarded: NOK 4.8 mill.

Statkraft, Statoil og DNV har planer om å gjennomføre et omfattende hydrogen demonstrasjonsprosjekt (HYTREC). Demonstrasjonsaktivitene i prosjektet kan deles inn i 3 hovedområder: 1. Etablere et anlegg bestående av hydrogenproduksjon, -lagring, fyllesta sjon/dispenser og sluttbruk i kjøretøy og stasjonær brenselcelle. 2. Uttesting og verifisering av ulike komponenter, og samspill mellom disse, i forskjellige hydrogen verdikjeder. 3. Etablere et besøkssenter tilknyttet det tekniske anlegget som demonstr erer ulike aspekter ved et hydrogensamfunn for allmennheten Selskapene har følgende mål/hovedområde prosjektet: # Statoil ønsker å produsere hydrogen fra naturgass på en bærekraftig måte ved å unngå utslipp av CO2 # Statkraft ønsker å produsere hydrogen ved elektrolyse ved bruk av fornybare energikilder, fortrinnsvis vindkraft # DNV ønsker å verne liv, verdier og miljø gjennom sertifisering, klassifisering og risikohåndtering og bidra til en bærekraftig utvikling I demonstrasjonsprosjektet skal det utvi kles, testes og demonstreres en rekke aspekter ved produksjon, lagring og sluttbruk av hydrogen. Prosjektet skal kombinere demonstrasjon av hele hydrogen verdikjeden med omfattende FoU aktivitet. Forskningsaktivitetene er nærmere beskrevet i tidligere søk nad "Hydrogenproduksjon fra naturgass og vind". I nåværende søknad søkes det midler til demonstrasjonsaktivitetene. Det søkes spesifikt om støtte til: *) Utarbeidesle av konseptstudie, pre-engineering *) Detaljengineering av teknisk anlegg *) HMS og sam funnsmessige vurderinger av anlegget/systemene *) Investering i tekniske komponenter/delsystemer for anlegget.

Funding scheme:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer