Back to search

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Digital skolehverdag

Awarded: NOK 0.60 mill.

9-kommunesamarbeidet i Vestfold (9k) (www.9k.no) er et samarbeid mellom kommunene Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme, Tønsberg og Stokke. Totalt representerer samarbeidet ca. 120.000 innbyggere, ca. 40.000 arbeidsplasser og 7 - 8.000 k ommunalt tilsatte. Formålet med samarbeidet er å utvikle tjenestetilbudet og samordne kommunenes plan-, areal- og næringspolitikk. 9k har de siste årene gjennomført en rekke bredbåndsrelaterte prosjekter, hvorav flere er støttet av Høykom. Gjennom disse prosjektene er verdifull erfaring og kompetanse bygd opp. Utfordringen er nå å utløse nye prosjekter som ved å utnytte bredbånds-krevende IKT kan skape varierte og fleksible læringsformer. Målet (Jf Program for digital kompetanse) er å fremme individuali tet, elevaktivitet og samarbeid som vil gi økt lærelyst, bedre læring og mer digitalt kompetente lærere og elever. Prosjektet "Digital skolehverdag" er en arbeidsform og en metode som kan bidra til å nå dette målet. Søknaden er orientert om en prosjekt idé som foruten å fremstå med fyrtårnets særpreg, også innehar mange andre viktige og nyttige elementer. Til sammen kan disse bidra til en forsert implementeringstakt av multimodale anvendelsesprosjekt i grunnskolen. Det skal opprettes et oppsøkende komp etanseteam som vil føre til at flere lærere får nødvendig hjelp og kunnskaper til å initiere og gjennomføre egne anvendelsesprosjekt. Kompetanseteamets støtte til hver enkelt skole og lærer skal også sikre at kunnskapen forblir i skolen for å sikre vek stvilkår for nye prosjekter. Det pedagogiske grunnprinsipp for videre spredning er å utnytte effekten av "lærer hjelper lærer" (kollegaveiledning) og "elev hjelper elev". Dette vil kunne gi en økt gjennomføringstakt av nye multimodale anvendelsesprosjekt innenfor den enkelte skole. Lærende nettverk og partnerskoler utgjør det organisatoriske potensialet for spredning mellom skoler. Fyrtårnstatus vil bidra til å spre resultater regionalt og nasjonalt. Vi er av den oppfatning at vi har en meget god fyrtår nidè. Ideen er god fordi den bringer bredbåndanvendelse ut til mange, basert på et langsiktig og grundig satsning på infrastruktur og erfarings- og kompetansebygging. Økt motivasjon, bedre læring og høyere digital kompetanse skal være resultatet av denne satsningen og "Digital skolehverdag"-prosjektet.

Funding scheme:

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project