Back to search

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Blåkveite ved Grønland; utbredelse, biologi og seleksjon/bidødelighet i trål.

Awarded: NOK 8.8 mill.

Prosjektsammendrag Prosjektet er et samarbeid mellom forskere i Grønland og Norge i henhold til den bilaterale avtalen mellom Norge og Grønland av 1991. Prosjektet vil gjennom nært samarbeid sikre, analysere og publisere innsamlede data ved Grønland i per ioden 1992-2004. Blåkveita er utbredt langs store deler av syd-østlige Grønland men en sammenfattet oversikt over utbredelsen fra fjord til kontinentalskråning mangler. Basert på data innsamlet fra Tasilaq (ca 66 gr N) sydover til Kap farvel i perioden 19 94-2004 vil man sammenfatte utbredelse og biologi med hydrografiske data. Blåkveite er en opportunistisk rovfisk som lever av fisk og andre organismer som den finner ved bunnen samt i vannsøylen. Gjennom diettanalyser basert på magedata innsamlet ved Øst- Grønland vil man kartlegge føde-sammensetning. Reproduksjonsbiologien for blåkveite ved Grønland har vært studert de senere år. GYTE-prosjektet som ble gjennomført med intensiv datainnsamling og analyser i 2003 og 2004 kartla modningsforløp og hovedgytepe riode for blåkveite ved Grønland med hovedfokus mot Vest- Grønland. Disse resultatene vil bli satt i en større sammenheng ved å sammenfatte flere prosjekt avviklet i perioden 1997-2004. Videre vil man inkludere studier av eggproduksjon ved Grønland og Isl and. Sammen med Havforskningsinstituttet i Bergen vil man evaluere metodikk for innsamling av modningsdata til bruk i forvaltning. Problemer relatert til nettfanget blåkveite i trålfiske er kjent. Slik fangst utgjør en uregistrert bidødelighet og dette re presenterer dermed mørketall i fangstrapportering og bestandsberegninger. Dette er bekymringsfullt siden bestanden anses å være utenfor biologiske grenser. Kartlegging av omfang er av betydning i forhold til beregning av faktisk uttak av fiskebestandene e r viktig i tillegg til at kartlegging av nettfanget fisk i ulike deler av trålen kan danne grunnlag for tiltak mht krav til trålrigging for reduksjon av bidødelighet.

Publications from Cristin

No publications found

Funding scheme:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid