Back to search

SIP-Strategiske instituttprogram

Rettsliggjøringens tvetydighet - om betydningen av økende rettsliggjøring for sårbare grupper.

Awarded: NOK 3.0 mill.

Nordlandsforskning har i mange år arbeidet med forskning om sårbare grupper i velferdsstaten; personer med utviklingshemming, fysisk funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser og sosialhjelpsmottakere. Gjennom en strategisk satsing ønsker vi å styrk e denne forskningsinnsatsen ved å løfte frem spørsmål om hvordan samfunnsendringer påvirker situasjonen for disse gruppene. Ett begrep som peker på flere relevante endringer er begrepet rettsliggjøring. Dette tematiserer en problematikk som ligger latent i flere av de prosjektene vi har arbeidet med de senere år. En strategisk satsning på dette temaet vil innebære en felles teoretisk fordypning og bidra til å etablere forskningsmiljøet på et internasjonalt nivå. Vi ser på rettsliggjøring som en prosess som vi finner på ulike stadier på ulike samfunnsområder. På enkelte områder ser vi rettsliggjøringen på debatt stadiet, mens vi på andre områder ser rettsliggjøringen manifestert i konkrete (nye) lover. Individualisering, globalisering, rettighetstenkning og liberalisering er begreper som viser til aktuelle samfunnsendringer og samtidig begreper som er nært koblet til rettsliggjøring. Gjennom ulike artikkelideer søker vi å belyse rettsliggjøringens tvetydighet ved å fokusere på hvilken betydning økende re ttsliggjøring kan ha for sårbare grupper.

Funding scheme:

SIP-Strategiske instituttprogram