Back to search

SIP-Strategiske instituttprogram

Opplevelseskvalitet, nettverksproduksjon av opplevelse, opplevelsesverdi, "performing places". Videref. av 155703 og etter søkn. 184718.

Awarded: NOK 3.2 mill.

Det internasjonale forskningssamarbeidet vil konsentrere og forsterke forskningsinnsatsen på de såkalte "Creative industries, kulturbasert næringsutvikling, i videreføringen av det strategiske instituttprogrammet; Mennesket, nettverket og stedets betydnin g for Innovasjon. Begrepet creative industries er mer og mer brukt som samlingsbegrep for mennesker og bedrifter med en kreativ holdning, som har til hovedoppgave å skape og/eller levere opplevelser i en eller annen form. I sum handler det om hvordan menn eskers kreative handlinger og det Richard Florida kaller den kreative klassen, har bidratt til en ny økonomi og kultur, som gjennomsyrer stadig flere samfunnsområder og dermed mennesket selv. Næringsmessig betyr nyorienteringen økt fokus på immaterielle v erdier, der estetikk, kreativitet og kunst både isolert sett og i samspill spiller en stadig større rolle også for den økonomiske verdiskapingen generelt og for stedutvikling spesielt. Videreføringen av det strategiske instituttprogrammet vil drive innova tiv forskning på innovasjon og internasjonal publisering som problematiserer hva som skjer i samfunn der estetikk, kreativitet og kunst ikke lenger kan skilles fra økonomien og blir viktige elementer nettopp for å innovere, og dermed i så vel ledelse og u tfoming av innovasjonsprosesser. I 2001 kom Lotte Darsø sin bok Innovation in the making, om det kreative grunnlaget for økonomien, og i 2004 kom oppfølgeren Artful Creation. Learning-Tales from Arts-in-Business. FoU-aktiviteten vil i høy grad knyttes opp til de banebrytende perspektiver i bøkene til blant annet Lotte Darsø og filosof Ole Fough Kirkeby, innen ledelsesfilosofi. I 2004 ga Kirkeby ut boka; Det nye lederskap, og i mars i år (2006) kom oppfølgeren; Begivenhetsledelse og handlekraft, begge på B ørsen Forlag Danmark. Disse bøker gir en mer inngående drøfting av det filosofiske grunnlag for ledelse og nyskaping i sin alminnelighet, og trekker større linjer og vektlegger sterkere de etiske og estetiske sider ved ledelse og ved innovative og ideativ e prosesser. Det mener vi er særdeles viktig å sette fokus på mht verdiskaping og innovasjon i dagens globaliserte samfunn. Derfor vil Trøndelag Forskning og Utvikling ved EKKO, senter for inspirasjon, kreativitet og improvisasjon, den innovative innovasj onsforskningen, aktivt bidra til etablering og institusjonalisering av kreative møteplasser mellom næringsliv, kultur/kunst, internasjonal FoU, det sivile samfunnet og det offentlige (politisk/administrativt). På disse arenaer vil resultater, funn og aktu elle problemstillinger fra FoU-prosjekter rotfestet i de nye og innovative trender av innovasjonsforskningen internasjonalt, skal formidles, drøftes og aktualiseres i forhold til regionale utfordringer nedfelt i f.eks RUP'ene/de regionale utviklingsprogra m for Nord- og Sør-Trøndelag. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nytt prosjektsammendrag i forbindelse med søknad 184718/V10: Aktivitetene i programmet vil utfylle satsingen på å utvikle og styrke regionens verdiskaping innen opplevelsesnæringene, slik det gjenspeiles i nasjonale og regionale planer, ikke minst som prioritert innsatsområde i regionens VRI-søknad.Opplevelser spiller en stadig viktigere rolle i samfunnsutviklingen, og i økonomisk teori karakteriseres det med begrepet opplevelsesøkonomi, som viser at kultur og økonomi i senmoderne samfunn er integrert. Produktverdien blir i høyere grad knyttet symbolsk innhold og hvordan opplevelser skapes hos forbrukerne. Det handler om immaterielle merverdier/opplevelser konkurransefortrinn. Man skiller mellom to former for opplevelsesproduksjon; primær som går på bedrifter og institusjoner som har produksjon av opplevelser som primært mål, i.e. festivaler, t urisme, og sekundær som går på produksjon av opplevelser som tilleggsytelser til varer og tjenester, i.e. design. I SIP'et er primær opplevelsesproduksjon hovedfokus. Innenfor primær opplevelsesproduksjon skilles mellom opplevelsesdesign og selve opplevel sen, der design går på kreativitet i å skape, utvikle og tilby opplevelses produkter. Med opplevelser forstås det som gjør at et tilbud oppleves som relevant, interessant og ikke minst engasjerende og berikende. I forskning og næringsliv er det et uttalt behov for økt kunnskap om hvordan man skal forstå opplevelsesbegrepet, hvordan det er knyttet til stedet, hva det innebærer at opplevelser gir merverdi for folk, og i hvordan bedrifter enkeltvis og i nettverk kan skape disse opplevelsesprodukter. Derfor h ar nyttet følgende perspektiv: (1) Opplevelser, innhold, verdi og kvalitet, (2-3) produksjon av opplevelse vertikalt i verdikjedenettverk, og horisontalt i nettverk av sideordnende produsenter i en totalproduksjon og (3) performing places. Sammen utgjør d ette et helhetlig teoretisk blikk som vil produsere adekvat, relevant og aktuell forskningsbasert kunnskap for utvikling av næringene.

Funding scheme:

SIP-Strategiske instituttprogram

Funding Sources