Back to search

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

MSH: Social autonomy as a democratic ideal

Awarded: NOK 8,000

«Forholdet mellom myndigheter og befolkning - betingelser for samfunnsmessig autonomi» Kommunikasjonen mellom myndigheter og befolkning har betydning for et samfunns grad av, og type, demokrati. Prosjektet tar utgangspunkt i hvordan norske myndigheter s elv omtaler det kommunikative forholdet, slik det kommer til uttrykk i kommunikasjonsorganet Statskonsults publikasjoner, spesielt dets kommunikasjonsteoretiske modeller. Dette danner et heuristisk utgangspunkt for en begrepsorientert diskusjon av forutse tninger og betingelser for et velfungerende demokrati; mer spesielt en demokratiform som kan sammenfattes i begrepet samfunnsmessig autonomi. Avhandlingens hoveddel består av en begrepsmessig analyse av demokratimodellen samfunnsmessig autonomi (social atuonomy) slik den er utmyntet av den gresk-franske filosofen Cornelius Castoriadis. Hans forståelse av samfunnsmessig autonomi og - heteronomi skal utlegges, kritiseres og rekonstrueres ved hjelp av relevante perspektiver. Diskusjonen kommer til å dreie seg om ideologikritikk, bevissthet/falsk bevissthet, makt og materialitet, sosial mobilisering, statens rolle, samt forståelsen av kulturen, derunder borgernes, demos' selvforståelse. Diskusjonen skal så vendes tilbake til utgangspunktet, kommunikasjone n mellom myndigheter og befolkning, for å se om det er mulig å utarbeide noen anbefalinger for en mer tilpasset, demokratiserende kommunikasjonsmodell enn den nåværende. Sosiale bevegelser og sosial mobilisering i dag (antiglobaliseringsbevegelsen, etter WTO i Seattle 1999) blir aktuelt grunnlag. Det skal også utmyntes en forståelse av danning til medborgerskap med utgangspunkt i Castoriadis' tenkning.

Funding scheme:

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project