Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Rike og provins. En komparativ analyse av kongsgårder og gods i tidlig nordeuropeisk middelalder (ca. 500-1100)

Awarded: NOK 2.8 mill.

Gjennom et nettverk av rurale kongsgårder kunne en regent oppnå dominans over et gitt område (rike/regnum). Utenfor kjerneområdet var kongens makt mer indirekte, basert på delegert kongelig myndighet, forleninger og allianser med lokale stormenn (provins) . Dette systemet endret seg omkring 900-1100 da det vokste fram kongelige urbane sentra med nye kirkelige institusjoner. Ved å studere eldre kongsgårder i en utvidet landskapskontekst med vekt på råderett vil en kunne belyse forhold knyttet til kongelig d onasjon og alliansebygning, forbundet med endringsprosesser i organisering av fysisk kongemakt - fra land til by. Dette inngår i en sentral debatt i dag om ulike former for råderett i tidlig middelalder. Prosjektet bygger på en forutsetning om at hedensk e gravminner kan avspeile råderettsforhold til land og eiendom. Dette gir et grunnleggende utgangspunkt for å analysere nærvær/fravær av gravhauger innenfor og utenfor senere kjente godsområder, for å avgrense slike. Ved å sammenligne ulike kildekategorie r fra ulike områder og ulik tid kan en få fram dynamiske prosesser i råderettsutviklingen omkring kongsgårdene. Jeg legger opp til en komparativ studie av ni kongsgårder og gods i fem nordeuropeiske land: Uppsala Öd, Lejre og Jelling i Sverige og Danmark , Ingelheim og Paderborn i Tyskland), to utvalgte kongsgårder i Kent og Sussex i England og Avaldsnes og Utstein i Norge. I prosjektet anvendes metoder og perspektiver jeg har utarbeidet for å belyse forhistoriske gods- og eiendomsstrukturer. Siktemålet e r å utvikle og prøve disse på et større og mer komplekst nordeuropeisk materiale og samtidig gi et større komparativt utsyn. Det er lagt opp til et tre måneders forskningsopphold ved hvert av lærestedene Stockholm, Bamberg/München og Oxford. På hvert ste d har jeg etablert en gruppe med to rådgivende seniorforskere samt en yngre forsker som jeg skal arbeide nært sammen med og som har særskilt kompetanse på de aktuelle godsene.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora