Back to search

SIP-Strategiske instituttprogram

Strategisk instituttprogram i kulturøkonomi og kulturarbeid

Awarded: NOK 3.0 mill.

Mens aktuell kultur- og samfunnsdebatt i det siste oftest har rettet søkelyset mot "kulturens påvirkning på økonomien", vil denne SIP-en fokusere mer på særtrekk ved kultur som økonomisk sektor og arbeidsmessig virksomhet - og mot endringsprosesser på kul turfeltet. En tar sikte på å gjennomføre fire delprosjekter innenfor rammen av SIP-en: Delprosjekt a) "Det nye kulturarbeidslivet", retter søkelyset mot produksjon av kulturgoder og bl.a. mot fleksibiliseringstendenser i kulturarbeidslivet. Case 1, ta r opp ansettelsespolitikk og sysselsettingsvilkår i kulturarbeidslivet, og Case 2, fokuserer på "kulturmarkedets mest etterspurte", herunder dansebandmusikere og "kioskforfattere". Delprosjekt b) "En surveyundersøkelse av norske kunstnere", tar utgangsp unkt i forløpsdatabasen FD-trygd. Med bakgrunn i denne vil en foreta en surveyundersøkelse av norske kunstnere med vekt på sosioøkonomiske kjennetegn. Delprosjekt c) "Kulturell evolusjon - betydningen av samspill mellom privat og kollektiv nytte av kultu rarv". Her analyseres samspilleffekter med utgangspunkt i en tilpasning av modeller benyttet av bl.a. Becker (1996). Teorigrunnlaget anvendes på problemstillinger i norsk kulturpolitikk, jf. St. meld. Nr. 16 (2004-05) ("Kulturminner"). Delprosjekt d) "No rske husholdningers etterspørsel etter kulturgoder", bygger på data fra forbruksundersøkelsene og prisdata samlet inn av SSB. Samme tilnærming er allerede utprøvd på boklesning. Nå utvider vi med en undersøkelse av kulturkonsum generelt.

Funding scheme:

SIP-Strategiske instituttprogram