Back to search

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Intergovernmental Oceanographic Commission

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Number:

171485

Application Type:

Project Period:

2006 - 2009

Location:

Prosjektet består i å videreføre og koordinere norsk engasjement i forhold til Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC). IOC er et mellomstatlig organ innenfor UNESCO, har 129 medlemsland, og arbeider for å fremme internasjonalt samarbeid og koor dinere programmer innen marin forskning, tjenester og kompetanse-oppbygging. Målsetningen for IOCs arbeid er å bidra til økt kunnskap om havet og havets ressurser og å anvende kunnskapen til forbedret forvaltning, bærekraftig utvikling, beskyttelse av det marine miljø, og beslutningsprosesser i medlemslandene. IOC er et av UNESCOs to ?flagship programmes? og anerkjent som det mest kompetente og fremtredende organet for marine saker innen hele FN-systemet. Prosjektet skal ivareta Norges representasjon i I OCs øverste organer (General Assembly og Executive Council) og underordnete organer i den grad dette er hensiktsmessig eller ønskelig. Dette innebærer oppfølging av IOCs primære aktiviteter som faller innenfor kategoriene: x Marin forskning x Globale over våkningssystemer x Utveksling av data og informasjon x Kompetanseoppbygging i tillegg til mer spesielle saker som bl.a. rådgivning i forbindelse med internasjonal havrett, bidrag til prosesser omkring bærekraftig utvikling og program for regelmessig tils tandsvurdering av det globale marine miljø.

Funding scheme:

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap