Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

En korpusbasert studie av leksikalsk innsnevring og skillet "procedural/conceptual" mening i franske og norske originaltekster/oversettelser

Awarded: NOK 1.8 mill.

Prosjektet har som formål for det første å undersøke pragmatiske prosesser som virker på ordnivå på fransk og norsk gjennom å fokusere på en pragmatisk prosess, såkalt leksikalsk innsnevring, der et ord brukes for å uttrykke en mer spesifikk betydning enn den språklig kodede betydningen. I litteraturen som omhandler leksikalsk innsnevring forutsettes det at dette er et universelt pragmatisk fenomen, mens få undersøkelser har vært gjort med utgangspunkt i andre språk enn engelsk. Dette prosjektet vil ta ut gangspunkt i hypotesen om at grader og typer av leksikalsk innsnevring vil variere i forhold til språkspesifikke faktorer (f.eks. ordforråd og struktur). For det andre ønsker jeg å redegjøre, med utgangspunkt i distinksjonen "conceptual/procedural meanin g" (Wilson & Sperber 1990), for samspillet mellom leksikalsk innsnevring av begrepsbetydning på den ene siden ("conceptual meaning") og begrensning av tolkningsmuligheter med utgangspunkt i "procedural meaning" på den andre siden. Hvordan virker disse to prosessene sammen for å føre adressaten til den rette tolkningen av en ytring? Prosjektet tar sikte på å undersøke følgende områder: a) Undersøke i hvilken grad vi finner de samme typene av leksikalsk innsnevring på fransk og norsk, og om det eventuelt fi nnes systematiske forskjeller mellom de to språkene når det gjelder språklig underdeterminering og påfølgende innsnevring av mening. b) Teste og vurdere eksisterende tilnærminger til leksikalsk innsnevring c) Undersøke, med utgangspunkt i forbindelsesadv erbialene på begge språk, i hvilken grad vi finner korresponderende prosesser for begrensninger av tolkningsmuligheter på fransk og norsk og hvordan disse eventuelt virker sammen med pragmatiske prosesser som leksikalsk innsnevring.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora