Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Det usamtidiges samtidighet - kriseerfaring og historisk(e) tid(er) i moderne tysk litteratur

Awarded: NOK 1.8 mill.

Erfaringen av historisk tid - hvordan vi forestiller oss forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid - synes å ha fått en prekær status i dagens virkelighet: På den ene side framstår tiden som oppløst i en rekke absolutt samtidige, kommunikasjonsteknologisk frembrakte øyeblikk, på den annen side er forskjellige tidsforståelser og tidshorisonter forbundet med store sosiale, geografiske, politiske og sosiale motsetninger, både nasjonalt og globalt. For å beskrive og analysere denne erfaringen skal prosjektet utforske tanken om "det usamtidiges samtidighet". Når tysk litteratur og tenkning byr seg fram som materiale for å undersøke denne tidserfaringen, er det ikke minst pga. tyskernes selvforståelse som den "forsinkede nasjon". Målet for den teoretiske eller aktualiserende delen av prosjektet er å forfølge forestillingen om "die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen" i den tyske tradisjonen, fra Pinder til Koselleck, for på den måten å finne fram til framgangsmåter for å utlese usamtidigheter av samtidig kult urelt materiale, primært tekster. Til grunn for den empiriske delen av prosjektet - som har tre historiske nedslag - ligger en tese om at de historiske tidsforståelsenes usamtidighet med seg selv og hverandre kan forstås som symptom på en politisk eller s osial krise: I første del dreier det seg om hvordan tyske forfattere i sine tekster forsøker å finne alternative strategier til den revolusjonære utopismen som rådet i Frankrike i tiden rundt Revolusjonen, i lys av resepsjonen av Merciers roman "L' an 244 0". I annen del går jeg inn i debatten om den historiske romanen i tyske eksiltidskrifter mellom 1933-38, der spørsmålet er hvorvidt et høyst usamtidig romanstoff kan ha en høyst samtidig politisk - antifascistisk - funksjon. I siste del undersøker jeg ro manen som medium for kollektiv erindring etter Murens fall, der nettopp forskjellige samtidighetsmetaforer som Internet, drøm og erindringslandskaper ordner forholdet mellom fortid, nåtid og fremtid på nye måter.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora