Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Arktiske diskurser

Awarded: NOK 7.4 mill.

Skildringer av arktiske eller subarktiske strøk og livet der utgjør et omfangsrikt materiale produsert både i disse strøkene og i andre deler av verden, f.eks. Europa og Amerika. Omfanget øker særlig i og med den systematiske vitenskapelige undersøkelsen av Arktis som er på plass etter romantikken. Disse skildringer kan være mer eller mindre i samsvar med den arktiske virkeligheten, men utgjør uansett en del av måten Arktis og det nordlige ble oppfattet på gjennom historien. Samlet utgjør de noe vi kan ka lle en arktisk diskurs, et språkbruk som i noen tilfeller har vedvarende trekk over lengre perioder. Denne diskursen formes både av faktiske erfaringer og av disse vedvarende bestanddelene - og dessuten av mange andre samtidige og tidligere diskurser, ink ludert de skjønnlitterære. Dette prosjektet skal undersøke arktiske diskurser i perioden etter romantikken (fra ca. 1840) og fram til i dag fra en i hovedsak litteraturvitenskapelig synsvinkel, og særlig fokusere på bruken av 1) arktiske diskursive strate gier i skjønnlitterære tekster, og 2) skjønnlitterære diskursive strategier i ikke-litterære skildringer av Arktis. Det kommer til å kartlegge aspekter ved den arktiske diskursens utvikling, bruken av fortelling, symbolikk og eldre og nye sjangrer i arkti ske diskurser, og utslag av nye kommunikasjonsformer for den arktiske diskursen. Det vil legge spesiell vekt på kontaktsoner mellom det arktiske og det europeiske eller amerikanske og på kulturer som identifiserer seg både som arktiske og som europeiske e ller amerikanske. Det vil bidra til å etablere et nytt forskningsfelt og et nettverk av forskere rundt dette. Resultatene vil være av interesse også utover selve feltet, ikke minst for litteraturforskere som arbeider med lignende diskurser, og for humanis ter og samfunnsvitere som er opptatt av hva Arktis har å si for kultur og samfunn i den nyere historien.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam