Back to search

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Social Capital among Young Citizens: pre-project on children's and young people's social networks and involvement in contemporary democracy

Awarded: NOK 0.50 mill.

Sosial kapital blant unge samfunnsborgere Forprosjekt om barn og ungdoms sosiale nettverk og deltakelse i samtidens demokrati. Norsk senter for barneforskning (NOSEB) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har som mål å foreta en kunns kapsstatus om sosial kapital knyttet til barn og ungdom samt å foreslå problemstillinger, temaer, perspektiver og metodologier for et større forskningsprosjekt. NOSEB har etablert en internasjonal, tverrfaglig samarbeidsgruppe. Denne gruppen skal delta i et arbeidsseminar der man skal identifisere, kartlegge og diskutere (i) eksisterende forskning om sosial kapital, barn og unge; (ii) behov for forskning om sosial kapital i relasjon til barn og unge; og (iii) muligheter for bruk av sosial kapital innen fo rskning om barn og unge. Samarbeidsgruppen blir i tillegg invitert til å utvikle teorier og metodologiske ideer på dette feltet. I forprosjektbeskrivelsen foreslås fire ulike empiriske felter der sosial kapital, dens former og prosessene der den blir for met, skal undersøkes som en del av barn og ungdoms hverdagsliv. Lokalsamfunn/nærmiljø, media, fengsel og grunnskole er foreslått som områder for gjennomføring av de empiriske studier. Generasjonsperspektivet er et gjennomgående perspektiv innen de fire ul ike forskningsfeltene som foreslås etablert: 1) Dynamikken mellom en "trans-nasjonal" kulturell ramme og lokalsamfunn i barn og unges identitetsforming; 2) Nye medier og samfunnsdeltakelse blant unge; 3) Ungdom i fengsel: Konfliktråd, livsløp og sosial ka pital; 4) Dynamikken mellom barns rettigheter og sosial kapital.

Funding scheme:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project