Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Tid for omsorg

Awarded: NOK 4.2 mill.

Pleie- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer. Kommunene søker å møte disse ved dels å sette inn mer ressurser og dels ved å organisere seg slik at de får mer ut av ressursene. Omstillingstakten er stor, men mange kommuner ser ut til å innfø re nye forvaltningsformer uten forskningsbasert dokumentasjon. Sentralt i reformarbeidet står en overgang fra en samlet hierarkisk forvaltning til en delt forvaltning mellom en sentral enhet som vurderer behov og tildeler tjenester (bestiller) og lokale r esultatenheter som leverer tjenestene (utfører) - en bestiller-utfører-modell (BUM). Prosjektet vil identifisere og beskrive hvilke varianter av BUM som blir etablert i norske kommuner/bydeler, motivene for innføringen av BUM og konsekvenser for administr asjon, brukere og ansatte. Data blir innsamlet fra de 30 kommuner og bydeler som inngår i NOVAs NorLAG-studie. Datagrunnlaget baseres på intervjuer med nøkkelinformanter i kommunene (om organisering, filosofi og drift) og på foreliggende statistikk om res sursbruk. Ny informasjon hentes inn via et e-postbasert spørreskjema blant ledere og mellomledere i de 30 kommunene/bydelene om tidsbruk, organisering og motiver bak den valgte modellen. Materialet suppleres med SSBs kommunestatistikk (KOSTRA) som gir dat a for å sammenlikne ressursbruken under ulike organisasjonsmodeller, samt før og etter en kommune har innført BUM, og dessuten med data fra Statens helsetilsyns brukerundersøkelse (2003) der de 30 NorLAG-kommunene inngår. Blant NorLag-kommunene/bydelene v il det dessuten velges ut 3 kommuner/bydeler som har etablert BUM eller er i ferd med å gjøre det. Her vil et mer inngående kvalitativt datamateriale innsamles fra ledere, ansatte og brukere (basert på kvalitative intervjuer, fokusgruppesesjoner, mv). Pro sjektet har en komparativ karakter ved at det sammenligner forskjellige kommuner/bydeler, og prosjektet vil dessuten samarbeide med nordiske studier som analyserer de samme problemstillinger.

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon