Back to search

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Scandinavian Journal of Disability Research (SJDR)

Awarded: NOK 0.20 mill.

Nordic Network on Disability Research (NNDR) ansöker härmed om stöd för fortsatt utgivning av tidskriften Scandinavian Journal of Disability Research (SJDR) under perioden 2006 - 2008. Tidskriften startades 1999 av NNDR och har under de senaste åren haft ekonomiskt stöd från NFR och från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) i Sverige. Från och med 2005 har ansvaret för produktionen av tidskriften tagits över av förlaget Taylor & Francis. Detta har inneburit en kraftig kvalitetshöjning o ch antalet abonnemang bör också öka men antalet är svårt att få fram för närvarande på grund av överföringen från NNDR?s medlemsregister till Taylor & Francis ännu inte genomförts helt. Tidskriften kommer under de närmaste åren emellertid att vara beroend e av ett visst fortsatt ekonomiskt stöd som härmed söks från NFR (Program for velferdsforskning). Scandinavian Journal of Disability Research är en tvärvetenskaplig, samhällsvetenskaplig tidskrift för forskning om funktionshinder och handikapp. Den har en bred profil och de allra flesta av artiklarna faller inom ramen för NFR?s program för Velferdsforskning 2004-2008. ?Funksjonshemming? har länge haft en central ställning i välfärdsforskningen och de aktuella teman och perspektiv som angivits av NFR fö r Velferdsforskningen 2006-2008 är också centrala i den nordiska handikappforskningen. Vi vill också peka på att det i beskrivningen av Norges Forskningsråds satsning på ?Forskning om funksjonshemming og funksjonshemmende forhold? explicit läggs vikt vid att man ser det som sin uppgift att stödja publiseringskanaler på fältet. SJDR är den första och enda Nordiska, vetenskapliga tidskriften för forskning om funktionshinder och handikapp, med sedvanlig ?refereegranskning? och har på det sättet en unik uppgi ft när det gäller att presentera nya perspektiv och innovationer i välfärdsforskningen med relevans för området. Tidskriften skall också bidra till att göra nordisk forskning på fältet känd utanför Norden.

Activity:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project