Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Tøffere krav? Ferdigheter og deltakelse i arbeidsmarkedet

Awarded: NOK 1.9 mill.

Prosjektet er en empirisk studie av hvordan leseferdigheter, problemløsningsevne, utdanning og helse henger sammen med deltakelse i arbeidsmarkedet. Det hevdes ofte at arbeidslivets krav til kvalifikasjoner har økt. Vi vil teste om kravene har blitt skjer pet de siste ti årene og på hvilke måter mønstre i det norske arbeidsmarkedet avviker fra hva vi finner i andre vestlige land. ALL-studien (Adult Literacy Life Skills Survey) fra 2003 representerer en unik mulighet, ettersom den gir opplysninger om fire u like ferdighetsmål, arbeidsmarkedsutfall, opplysninger om helse og utdanning mm innenfor samme datamateriale, og ble gjennomført i flere land. Dessuten er det mulig å studere utviklingen over tid gjennom å sammenlikne mønstre med hva vi finner i forgjenge ren, IALS (International Adult Literacy Survey) fra 1994. Endelig har vi i Norge koblet på en rekke registerdata til undersøkelsen med utdypende informasjon om familiebakgrunn, arbeidsmarkeds- og trygdehistorie siste ti år, i tillegg til langvarige sykefr avær. Konkret vil prosjektet gjennomføre identiske analyser av hvordan individuelle ferdigheter (ALL-skårer, utdanningsnivå), helse, alder og kjønn påvirker lønn og sysselsetting, ved hjelp av mikrodata for Norge og fem/seks andre land, herunder Canada og USA. Ved å kombinere IALS, ALL og ti år med registerdata, vil vi undersøke om ferdighetsnivået har en større effekt på lønn og sannsynligheten for arbeidsmarkedsdeltakelse nå enn tidligere. Har relativ lønn og eller sysselsettingsandeler endret seg i dis favør av arbeidstakere med svake kvalifikasjoner? Individuelle hendelser og variasjon i tidspunkt for inntreden på arbeidsmarkedet vil brukes til å teste hvor mye arbeidserfaringer betyr for ferdigheter. Vi vil også studere i hvilken grad mangel på arbei dsmarkedssuksess hos ikke-vestlige innvandrere kan tilskrives forskjeller i ferdigheter, og dessuten hvorvidt innvandrere er overkvalifisert gjennom jobber som stiller lavere krav til ferdigheter enn den de har.

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon