Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing Work - The impact of Re-organisation and Re-allocation on Establishment Performance and Worker Well Being

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Number:

173591

Application Type:

Project Period:

2006 - 2010

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Prosjektet analyserer samfunnsmessige virkninger av omstillinger i arbeidslivet. Omstillinger omfatter både interne omorganiseringer og større endringer som nedbemanning, fusjoner og eierskifter. Prosjektet tar for seg både samfunnsmessige kostnader og ge vinster ved ulike typer av omstillinger. For det første analyserer vi virkninger på bedriftenes produktivitet og overlevelsesevne. For det andre tar vi for oss virkninger på arbeidstakernes helse, sysselsetting, lønn og egen tilfredshet eller subjektive v urdering av velferd. Arbeidstakerne følges innen samme bedrift, over i andre bedrifter, til ledighet eller ut av arbeidsstyrken. Prosjektet vil spesielt søke å avdekke betydningen av ulike samarbeidsrelasjoner i arbeidslivet for hvordan omstillingene s ettes igang og hvordan de slår ut. Vi vil også ha et fokus på forskjeller og likheter mellom privat og offentlig sektor når det gjelder virkninger av ulike former for omstillinger. Som endel av prosjektet vil vi også analysere nærmere en mulig kausal samm enheng mellom arbeidstakernes helse og tilfredshet på den ene siden og bedriftenes produktivitet og overlevelsesevne på den andre siden. Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom samfunnsøkonomer og sosiologer fra Institutt for samfunnsforskning, Frisch senteret, Institutt for sosiologi ved Universitete i Oslo og Policy Study Institute (PSI) i London. Disse institusjonene har vært sentrale i utviklingen av datasettene som skal benyttes, nemlig Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 1997-2003 i Norge o g Workplace Employment Relations Survey i Storbritannia. I tillegg vil vi benytte oss av registerbasert data og noe utfyllende survey data fra Norge. Prosjektet både starter og avsluttes med enkelte case-studies, noe som vil gi økt dybde til de kvantitati ve analysene. Prosjektet er en oppfølging av prosjektet "Medvirkning- læring og belønning i det nye arbeidslivet".

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon