Back to search

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Hedmark og Oppland

Awarded: NOK 1.5 mill.

Forskningsbasert kompetansemegling i Hedmark og Oppland (Innlandet) er et samarbeid mellom de to fylkeskommunene, Innovasjon Norge i Innlandet, SINTEF og Østlandsforskning (ØF). Oppland fylke v/næringssjef Hjalmar Solbjør er prosjektansvarlig på vegne av de to fylkeskommunene. Prosjektledelsen er lagt til Østlandsforskning v/direktør Tone Haraldsen. 3 kompetansemeglere fra ØF og SINTEF er knyttet til prosjektet. Bakgrunnen for at Hedmark og Oppland søkte om kompetansemeglingsprosjekt var at næringslivets utfordringer i de to fylkene blant annet er knyttet til et relativt lavt utdanningsnivå og begrenset forsknings- og utviklingsarbeid i bedriftene. Dette bidrar til lav grad av nyskaping og innovasjon. Satsingen i Innlandet er rettet inn mot små og mellom store bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring innen følgende to hovedområder: 1) Kulturnæringer, utmarksbaserte næringer og reiseliv og 2) vareproduserende industri. Kulturnæringer, utmarksbaserte næringer og reiseliv er nært relatert til hverandre o g kan bidra til verdiøkning i hverandres verdikjeder. I både Hedmark og Oppland er disse næringene svært viktige med hensyn til sysselsetting og verdiskapning. Ved å se næringene i sammenheng og bidra til økt samspill mellom dem, kan vekst og verdiskaping spotensialet i disse næringene antakelig økes betraktelig. Den vareproduserende industri i Oppland og Hedmark møter de samme utfordringer og behov som industrien i Norge for øvrige står overfor. For å styrke regionens konkurransekraft og bidra til verdis kaping er det viktig å støtte opp under industri- og kompetansemiljøer og å utvikle nettverkssamarbeid mellom disse. Erfaringene fra arbeidet så langt er at prosjektet treffer målgruppen, og at kompetansemeglingen bidrar til utvikling i disse bedriftene. Prosjektet har bidratt til at ØF og SINTEF har fått økt kunnskap om utfordringer som bedriftene står overfor, og samtidig har det bidratt til nærmere kontakt mellom ØF/SINTEF og SMB i regionen.

Funding scheme:

MOBI-Mobilisering

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project