Back to search

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Troms (FKM i Troms) Et prosjekt for samhandling mellom næringsliv og FoU-miljøer i Troms

Awarded: NOK 0.78 mill.

I Troms er det etablert et regionalt partnerskap bestående av Troms Fylkeskommune, RDA-midlene (NHO) og Norut Gruppen. FKM i Troms er forankret i den regionale utviklingsplan (RUP) for Troms, fylkesplanen 2004-07, "Handlingsplanen for næringsrettede tilta k i Troms (RDA-midlene) og strategiplanen for virksomheten i Norut. Prosjektets mål er ved hjelp av et aktivt meglernkorps og bedriftsprosjekter å få FoU-svake, men motiverte bedrifter til å ta i bruk FoU for å utløse bedriftens innovasjons-potensiale. Tr oms fylke har en stor kunnskapsbase gjennom et godt utbygd U/H-system og anvendte forskningsmiljøer. Norut Gruppen har med 6 datterselskaper, TTO Nord og NorInnova anlagt et bredt næringsrettet FoU-miljø med over 300 ansatte. Innovasjonssystemet omfatter således både forskning, utvikling og kommersialiseringsenheter. Som koordinerende meklerinstitutt har Norut i første driftsåret trukket inn Etablerernettverket i Troms for å styrke spredningen av kompetanse og kunnskap om FoU til næringsmiljøer og bedrift er i distriktene. Aksjonsprogrammet og Innoinfo-nettverket har vært brukt aktivt i forbindelse med spredning av kunnskap om ordningen. I dette ligger også et tettere samarbeid og bedre kommunikasjon gjennom faste informasjonsmøter og samlinger mellom mekl ergruppa og næringshagene i Troms. Informasjonsmøter har i stor grad vært koordinert med NFR's stedlige representant og Innovasjon Norge i forbindelse med orienteringer om SkatteFUNN-ordningen. Bedrifts- og informasjonsbesøk har gått etter planen i 2005. Det er så langt igangsatt 5 bedriftsprosjekter, men det er flere under planlagging. FKM er et nyttig virkemiddel i Troms, og det vil sammen med andre innovasjonssystemer være med på å videreføre og forsterke relasjonene mellom FoU og bedrifter med FoU-beh ov. Finansieringsbehovet for 2006 er beregnet til kr. 1.475.000 fordelt på et tilskudd fra Norges Forskningsråd på kr. 500.000, Troms Fylkeskommune med kr. 300.000 og RDA-midlene i Troms med kr. 675.000

Funding scheme:

MOBI-Mobilisering

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project