Back to search

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - Høgskolen i Vestfold

Awarded: NOK 0.30 mill.

Buskerud, Telemark og Vestfold har formalisert samarbeidet på politisk og administrativt nivå bl.a. i form av eget regionråd. Rådet har et særlig ansvar for næringsutvikling og kompetanse. De statlige høgskolene i BTV-regionen har gjennom flere år hatt et betydelig samarbeid på flere områder (f.eks. Arena/Inno-tech). Når det gjelder høgskolenes rolle som regional utviklingsaktør - en rolle som er lovfestet, er det både naturlig og ønskelig at samarbeidet forsterkes og blir mer formalisert. Dette gjelder i kke minst på feltet forskningsbasert næringsutvikling der det absolutt bør være mulig å ta ut synergieffekter gjennom felles anstrengelser for å utvikle gode kommersialiserings-systemer og prosesser. Denne søknaden omfatter en videreføring av arbeidet med felles infrastrukturtiltak som ble påbegynt i 2005, og i tillegg tiltak som skal føre til at høgskolene øker tilfanget av forskningsidéer gjennom samarbeid mellom egne ansatte og andre FoU-institusjoner. I 2005 innebærer samarbeidet mellom BTV-høgsko lene bl.a. å etablere et felles IPR-regelverk samt vurdere ulike modeller for kommersialiseringsapparat (TTO-funksjon, nettverk, sentraliseringsgrad etc.). Her er et utvalg på gang som vil levere sin innstilling primo desember. Planen for 2006 er å få avk lart og implementert en felles strategi for kommersialisering og få denne gradvis institusjonalisert i høgskolenes respektive organisasjoner. Det skal søkes å etablere fast samarbeid med ett eller flere FoU-miljøer i Helse Sør. Dette er naturlig ut fra at alle høgskolene har et teknologimilø og har et nært samarbeid med helseinstitusjonene gjennom respektive sykepleierutdanninger. I grensesnittet teknologi - medisin er det mulig å generere spennende prosjekter som kan bringe fram komersielle produkt er. Et idéutviklingsseminar og NyskapningsCup 2006 skal gjennomføres som stimulerings- og holdningsskapenede tiltak på regionalt nivå, i tillegg til tilsvarende tiltak ved den enkelte høyskole.

Funding scheme:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project