Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ALUPART: Intelligent og tilpasningsdyktig produksjon av aluminium bildeler

Awarded: NOK 29.6 mill.

AluPart fokuserer på produksjonssystem, tilvirkningsprosesser, digitale modeller og samspillet mellom disse for neste generasjon produksjon av aluminium bildeler. Dagens produksjon har flere ulemper. Høy automatiseringsgrad krever store investeringer og p roduksjonsutstyret er ofte spesialisert for relativt få produkter og et gitt årlig salgsvolum. Dette medfører dårlig tilpasningsevne til endringer i markedet og nye produkter. Fremtidens produksjonssystem må derfor være mer intelligent, fleksibelt, tilpas ningsdyktig og med lavere investeringskostnader uten å redusere automatiseringsgrad. AluPart skal utvikle en kompetansemessig og teknologisk plattform for å oppnå dette. Prosessene må blir mer intelligente, robuste og selvjusterende for å kompensere for variasjoner. Dette krever at man evner å utvikle gode Finite Element-modeller for enkeltprosessene som kobles med reguleringsteknikk og sensorteknologi. Dette skal muliggjøre å utvikle prosessintegrert måling og styring av prosessene som automatisk juster er prosessen underveis. Reduksjon av ressurs- og tidsforbruk i utviklingsprosessen er et annet viktig suksesskriterium for fremtidens produkter. For å oppnå dette er kunnskap om tilvirkningsprosessene og koblingen mellom produkt og produksjon gjennom he le utviklingsprosessen essensielt. Dette gjøres ved å øke kunnskap om ulike faktorer i prosesstrinnene og etablere digitale verktøy for modellering og simulering av tilvirkningsprosessene og produksjonen. Nye modeller må utvikles med økt kompetanse på sam menheng mellom simulering og faktisk produksjon og faktiske produktegenskaper. Dette innebærer en ny sterkere integrasjon i modellering og simulering av produkt, prosess og produksjon. Simuleringsmodellene skal forbli oppdaterte og fungere som verktøy for planlegging, forbedringer og endringer i hele produktets livsløp fra utvikling til produksjon og drift.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena