Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Fôring av purker i oppdretts- og dieperioden

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Manager:

Project Number:

174029

Project Period:

2006 - 2009

Organisation:

Location:

Dagens anbefaling for fôring av purker bygger på 10 år gamle forsøk (dieperioden og drektighetsperioden), samt utenlandske forsøk og praktisk erfaring (opdrettsperioden). Siden disse forsøkene ble gjort har dyrematerialet blitt endra betydelig gjennom avl , i retning av magrere dyr med raskere tilvekst, samt økende kullstørrelse. Det er vist i utenlandske undersøkelser at et visst spekklag er gunstig ved første bedekning for at purkene skal bli holdbare og ha gode reproduksjonsresultater. Det er behov for å gjennomføre et forsøk for å finne optimal vekt og spekkmål ved første bedekning og grising for norske purker, samt å finne den beste fôringsstrategien i oppdrettsperioden for å nå disse målene. Utenlandske undersøkelser viser at det er viktig for purk as reproduksjon i påfølgende kull og mjølkeytelsen i det aktuelle kullet å maksimere fôropptaket i dieperioden. Fôropptaket er påvirka av flere faktorer, blant annet fôrtildelinga den første perioden etter grising. Det vil bli kjørt et forsøk for å kartle gge om en styrt opptrapping de første 10 dagene gir bedre produksjonsresultater og totaløkonomi enn fri fôrtilgang fra grising. I tillegg vil støttefôring av grisungene inngå i forsøket for å kvantifisere effekten av dette på avvenningsvektene. Grisunger som er tunge ved avvening har mindre problemer etter avvenning og raskere tilvekst i smågrisperioden.

Activity:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land