Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Utvikle kunnskap og metoder for å produsere gode produksjonsklare planter av jordbær og bringebær

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Number:

174032

Project Period:

2006 - 2010

Location:

Produksjonsklare planter er planter med ferdig utviklete blomsteranlegg, som gir avling 2- 3 mnd. etter planting. Gartnerhallen vil starte produksjon av slike planter av jordbær og bringebær av en tilfredsstillende kvalitet. For å klare dette vil det skaf fes ny kunnskap om vekstfysiologien hos jordbær og bringebær, og derigjennom utvikle nye metoder og produksjonssystemer hos Gartnerhallens sju planteprodusenter. Ved oppal av planter på friland i Norge ser det ut til at jordbær og bringebærplantene ikk e danner nok sidekroner og -skudd, og heller ikke utvikler nok blomsteranlegg og -knopper til å gi en god avling. Tilfredsstillende avmodning, og god kvilebryting for plantene er også en utfordring. Vi vil derfor finne frem til metoder for å kompensere fo r en for kort periode med kort dag og gunstig temperatur om høsten. For å kunne gjøre det trengs mer grunnleggende kunnskap om hvordan de klimatiske forholdene påvirker vekst, kvile og blomsterknoppdanning hos jordbær og bringebær. Gartnerhallen og sama rbeidende bedrifter vil bruke kunnskapen fra de vekstfysiologiske forsøkene for å utvikle metoder til å lage produksjonsklare planter. For Gartnerhallen betyr salg av produksjonsklare planter økt verdiskaping i Norge, og økte muligheter for eksport av pla nter om prosjektet lykkes. For norske bærprodusenter betyr tilgang på produksjonsklare planter nye muligheter for å øke produksjonen, fordi de vil kunne utvide salgssesongen for friske bær. De vil også kunne anvende resultater fra de vekstfysiologiske for søkene til å utvikle bedre produksjonsopplegg. Salg av bær til friskkonsum er i sterk vekst i Norge, med stort potensial for ekspansjon i tiden fremover, også på et internasjonalt marked. Mange av bærprodusentene i Norge er medlemmer av Gartnerhallen, sli k at dette prosjektet vil legge grunnlag for en betydelig verdiskapning for Gartnerhallen totalt sett.

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land