Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Utvikling av høyspennings polymere sjøkabler for store havdyp

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Manager:

Project Number:

174115

Project Period:

2006 - 2008

Location:

Subject Fields:

Norsk høyspennings sjøkabelteknologi har i flere årtier vært i verdensklassen der stadig lengre kabler og til større havdyp er realisert. Generelt benyttes det en metallisk ytterkappe i sjøkabelen for å hindre at fuktighet trenger inn i det elektriske is olasjonssystemet. Fuktighet kan redusere den elektriske levetiden betydelig for polymere isolasjonssystemer (vanntrevekst). I dette prosjektet skal et nytt høyspent sjøkabeldesign utvikles med den internasjonale spisskompetansen innen kabelteknologi som Nexans Norway og SINTEF Energiforskning besitter. Dette skal realiseres ved å erstatte den ytre metalliske kappen med et 'smart' system av polymere kabelmaterialer for å forsinke fuktinntrengningen, sikre pålitelig drift samt lang elektrisk levetid til i solasjonssystemet. Erstatting av den metalliske ytterkappen med polymere materialer kan også forenkle legging av kabler på store havdyp, da egenvekten til kabelen vil bli betydelig lavere. Prosjektet har en positiv miljømessig profil, da både transporttbe hov og krav til leggeutstyr vil bli betydelig redusert. I tillegg vil etablering av teknologien som prosjektet skal frembringe føre til at betydelig mindre mengder av metaller vil plasseres i sjøen. For å nå dette målet, inngår det i prosjektet blant ann et materialkunnskap/karakterisering, teoretisk modellering av fukttransport, samt verifisering av resultatene med en fullskala optimalisert høyspent sjøkabel. Nexans Norway kan få et betydelig nasjonalt / internasjonalt konkurransefortrinn dersom prosje ktet lykkes. Resultatene vil bli publisert i internasjonale (for eksempel tidskrift med referee ordning og konferanser som JiCable eller CIGRE, og standardiseringsfora som CENELEC og CIGRE), samt nasjonale fora (som for eksempel kurs ved NTNU og everkstid sskrift som 'Energi').

Funding scheme:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer