Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Nasjonal fagkonferanse i nordisk litteraturvitenskap

Awarded: NOK 0.15 mill.

Nasjonal fagkonferanse for nordisk litteraturvitenskap rhar som formål å samle vitenskapelig og faglig ansatte ved universiteter og høgskoler som forsker og underviser om nordisk litteratur i nordisk/norskfagene. Hensikten er å samle et forskningsmiljø so m er stort, spredt over mange institusjoner og utdnaningsprogrammer og som savner felles foran for drøting av forsking, forskningsstrategi og fagutvikling. Behovet er aktualisert av den evalueringen av nordiskfaget som legges fram i oktober 2005, av de en dringer Kvalitetsreformen har ført til mht organisering av forsknings- og studiefag og nødvendigheten av tettere samarbeid for å initiere større forskningsprosjekter. Konferansen skal: - styrke grunnlaget for planmessig oppfølging av evalueringens anbefa linger - styrke grunnlaget for forksningssamarbeid, særlig om sytørre prosjekter og forskerutdanning - bidra til fagutvikling - styrke samarbeidet mellom universiteter og høgskoler om forskning og forskerutdanning - stimulere til og bidra til å øke muligh etene for vitenskapelig publisering

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project