Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Konferanse om samisk språk-, helse-, sosial- og kulturforskning i lulesamisk område

Awarded: NOK 80,000

Det overordnede prinsipp for regjeringens samepolitiske arbeid er at den samiske befolkning selv har rett til å utvikle språk, kultur og sitt nærings og samfunnsliv. Samtidig forplikter staten seg til å tilrettelegge for en slik utvikling. Det samiske fol ket er knyttet sammen i ulike regioner, der flere ulike trekk binder dem sammen. Det lulesamiske området er lokalisert nord for Saltfjellet samt tilsvarende områder øst for Kjølen helt øst til Bottenviken. Árran lulesamisk senter har et særskilt ansvar fo r ivaretakelse og videreutvikling av samisk kultur og samfunnsliv innen dette område. Men også andre institusjoner som Høgskolen i Bodø og andre høgskoler og Universitet både på norsk og svensk side har ansvar i forhold til den lulesamiske regionen. Konf eransen har som målsetting å fokusere språk, samfunnn og kultur samt på helse: Det er i dag dårlig rekrutering til samiske språkstillinger. Drøfting av tiltak som kan øke rekruteringen av studenter som leser samisk er derfor prioritert. Videre er det vi ktig å sette fokus på utfordringer som samisk språk i dag sliter med i forhold til at faget mangler kunnskap innen en rekke områder. Tysfjord kommune innlemmes i forvaltningsområde for samisk språk fra 01.01.06. Drøftelse og belysning av forskningstemaer er også viktig i denne sammenheng. Tiltross for Árran lulesamisk senter sammen med andre institusjoner er i ferd med å avslutte et arbeid rettet mot samisk historie er det en rekke utfordringer som står i kø rettet mot å øke kunnskapen om samisk historie . Konferansen bør derfor drøfte videre tiltak som kan utvide kunnskap om denne det samiske samfunnsliv og historie. Helseforsknimg er lavt prioritert i det lulesamiske området. I en indeks for levekårsundersøkelser fra 2001 i Nordland skårer Tysfjord kom mune lavest. Konferansen skal ta derfor opp mangelen på kunnskap om det flerkulturelle samfunnet og den samiske befolningens konkrete behov for tilpassede tjenester i det lulesamiske

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project