Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mikrooptiske sensorer for spektrometriske anvendelser

Awarded: NOK 13.0 mill.

De siste årene har forskning innen mikro-optikk i Norge bidratt til flere nye produkter, ideer og patenter. En av disse ideene er et mini-spektrometer der et diffraktivt optisk element (DOE), et slags hologram, er sentralt. Et slikt spektrometer kan bruke s til å bestemme kjemisk sammensetning av materialer, væsker og gasser, og analyserer egenskaper ved emittert eller absorbert lys. DOE-spektrometeret kombinerer flere funksjoner som for eksempel bandpassfilter, linser og stråledelere i et overflate-hologr am. Disse spektrometrene kan bli 10 til 100 ganger billigere enn konkurrerende løsninger. Partnerne i dette prosjektet har i tillegg følgende bedriftsspesifikke delmål: - Tomra Systems ASA og Titech AS har behov for å detektere barrierer i plastflasker og andre komplekse plasttyper - Simrad Optronics ASA har behov for en mikrooptikkbasert gassdetektor. - OptoSense AS har behov for en mikrooptikkbasert pustegass-sensor - PhotoSense AS har behov for et instrument for hudkreft-diagnose - NorChip AS har behov for et instrument for diagnose basert på mRNA - Qvint Biotech AS har behov for et instrument for kvantifisering av nukleinsyrer - SNIPOS AS har behov for et instrument som kan utnytte optikk til robust akustisk deteksjon over et stort dynamisk frekvensområde. For å kunne løse utfordringene som er listet opp ovenfor, må den teknologiske plattformen og simuleringsvektøyet oppgraderes. Nåværende teknologi er basert på en skalar modell som gjennom prosjektet vil bli erstattet av e n modell med utvidet gyldighetsområde. Denne modellen vil gi forbedringer med hensyn til uniform spektral respons over arealet, forutsigbare polarisasjonsegenskaper, bedring av virkningsgrad, reduksjon i vekselvirkninger i metallfilmen og økt anvendbart v inkelspekter. For å oppnå disse forbedringene, vil det være en rekke utfordringer som må løses innen optisk design og modellering, nøyaktighet i produksjon av master og replisering så vel som sammenstilling og kvalitetskontroll.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena