Back to search

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Styringsformer i byutvikling: fra deltagelse som aktivum i government til deltagelse som strategi i governance

Awarded: NOK 2.7 mill.

Deltagelse fra sivilsamfunnet er sett på som en kvalitativ bærebjelke i fysisk planlegging. Tidligere utarbeidet og vedtok planmyndighetene reguleringsplanene, men i dag utarbeider private aktører de fleste av disse planene. Vi ønsker å se i hvilken grad denne nye arbeidsdelingen påvirker sivilsamfunnets rolle i byplanlegging. Medfører en ny arbeidsdeling mellom utbyggere og planmyndighet til mer åpne og inkluderende styringsformer i byutvikling for sivilsamfunnet? Eller blir viktige beslutninger tatt av planmyndighet og utbygger alene? Deltagelse er ressurskrevende og kan medføre kritiske syn på planoppgaven, men deltagelse kan også brukes til å finne løsninger og til å legitimere planer. Hvilken rolle spiller deltagelse fra sivilsamfunnet i private bypl aner? I prosjektet vil vi fokuserer på deltagelsesstrategier, deltagelse og deltagernes gjennomslag i private reguleringsplaner. Prosjektforslaget har et firedelt forskningsdesign: begrepsavklaring og begrepsbruk om deltagelse i planlegging, caseundersøk elser fra seks byplanprosjekter, en bredere kartlegging av deltagelsesstrategier i de største bykommunene i Norge etter 1980 og en nordisk komparasjon om deltagelse i byutvikling i Finland, Sverige, Danmark og Norge.

Funding scheme:

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional