Back to search

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Det nye regionale Norge: Byregioner eller landsdelsregioner?

Awarded: NOK 5.1 mill.

Dannelse av det nye regionale Norge gjennom fremvekst av by- og landsdelsregioner på Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge er tema for prosjektet. Prosjektets teoretiske tilnærming til regionaliseringsprosessene er basert på en integrasjon av s tatsvitenskapelige og geografiske perspektiver. En portefølje av case studier basert på felles undersøkelsesdesign og forskningstema er hovedtilnærmingsmetoden for å studere hvordan regionaliseringen foregår. En analyse av sentrale nasjonale politiske beslutningsprosesser som arena for utvikling av nye regioner og en undersøkelse av eksogene drivkrefter for regionalisering vil bidra til en forståelse av ytre rammebetingelser for de norske regionaliseringsprosessene. Deretter vil vi kartlegge hvordan u like instanser, institusjoner og nettverk i sin romlige kontekst bidrar til regiondannelsene. Vi vil videre undersøke hvordan politikkutforming og styring i disse premature regiondannelsene foregår innenfor samferdsel, næringsutvikling, kultur og romlig p lanlegging og videre i hvilken grad og hvordan disse regionale prosessene kobler forvaltningsnivåene. Prosjektet inkluderer en doktorgrad der hovedsiktemålet er å undersøke dynamikken i de regionale styringsnettverkene og hvordan den påvirker styringsnett verkets gjennomslags- og iverksettingsevne i et demokratisk system. Et integrert team av fem forskere fra Agderforskning og Rogalandsforskning (RF) vil gjennomføre prosjektet. RF vil være kontraktspartner for Norges forskningsråd. Forskningsleder dr.ing. Einar Leknes vil lede prosjekt og dr.polit. Hilmar Rommetvedt vil være kvalitetssikrer. Professor Peter Munch Christiansen, Syddansk Universitet, professor Anssi Paasie, Universitetet i Oulu (Finland) og rådgiver Jon P. Knudsen vil delta i referansegruppe n. Førsteamanuensis dr. polit. Anne Lise Fimreite (UiB) vil være veileder for doktorgradsprosjektet. Prosjektet vil pågå fra 1. mars 2006 til 31. desember 2009. Den økonomiske rammen er 4,9 millioner kroner.

Funding scheme:

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional