Back to search

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Impacts of NPM reforms in regional policy, hospital policy and infrastructure policy

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Manager:

Project Number:

174633

Application Type:

Project Period:

2006 - 2010

Location:

Subject Fields:

Innenfor prosjektet analyseres hvilke effekter styringsreformer (såkalt "New Public Management" (NPM)) innenfor tre politikkområder har for regional utvikling, regional fordeling, ressursutnyttelse ("effektivitet") og demokrati. Det første området er dese ntralisering av ansvaret for den smale regionalpolitikken fra nasjonale myndigheter til regionale partnerskap, det andre området er sjukehusreformen (sentralisering av eierskap fra fylker til staten og desentralisering fra staten til regionale sjukehuskon sern), mens det tredje området er økt privat vegfinansiering (bompengefinansiering) til erstatning for sentralisert, statlig finansiering. Det er lagt vekt på en flerfaglig (økonomi, statsvitenskap, geografi) tilnærming, som søker å forene flere ulike per spektiver på effekter av reformene. Hvert av de tre politikkområdene analyseres innledningsvis for seg, med sikte på å kartlegge reformenes effekter for regional utvikling, regional fordeling, effektivitet og demokrati. Prosjektet avsluttes med en kompara tiv del, der målet er å se nærmere på om det er sektorspesifikke eller reformspesifikke forhold som avgjør effektene, det vil si om reformenes effekter er uavhengige av politikkområde eller ei.

Funding scheme:

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional